Komunikaty ROD "Jakuba Wagi"

<<< POWRÓT do strony głównej "Jakuba Wagi"
KLAUZULA RODO DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

KOMPOSTOWANIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Dojrzały kompost jest najlepszym jakościowo nawozem ze wszystkich jakie są dostępne dla działkowców. 
Co kompostujemy? 
● skoszona trawa, chwasty; 
● resztki kuchenne: fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, obierki owoców i warzyw krajowych; 
● rozdrobnione gałęzie, trociny, sucha trawa, suche liście - są bardzo ważnym składnikiem kompostu - nie może ich zabraknąć! 
Czego nie wrzucamy do kompostu? 
● mięso, kości, owoce cytrusowe; 
● brązowe liście pomidora i ziemniaka; 
● gnijące owoce, warzywa. Raz w miesiącu przemieszaj kompost widłami - napowietrzenie przyspieszy rozkład i objętość pryzmy będzie się zmniejszać. Kompost musi być stale wilgotny - nie może przeschnąć.

OGŁOSZENIE
dot. hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

W tygodniku KONTAKTY nr 34 z dnia 23.08.2020 r. ukazał się list działkowców naszego ogrodu w którym poruszono kwestię hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi na swoich działkach.

Zgodnie z Uchwalą nr 15/2018 z dnia 19.04.2018 r. Zarządu ROD dopuszcza się hodowlę kur i królików na działkach w ilości maksymalnie po 5 szt. Pomieszczenia lub urządzenia do hodowli powinny stanowić integralną część altany i znajdować się minimum 3m od granicy działki. Sprawa hodowli gołębi nie została dotychczas uregulowana i leży w kompetencji walnego zebrania ROD. W 2021 roku Zarząd ROD przedstawi na walnym zebraniu rozstrzygnięcie możliwości hodowli gołębi na działkach.

Zarząd ROD zwraca się z apelem do działkowców hodujących kury i króliki o dostosowanie się do obowiązujących uregulowań w tym zakresie (odległość pomieszczeń minimum 3m od granicy działki, max. 5 szt.) oraz zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych – bieżące usuwanie odchodów i składowanie w zamkniętych pojemnikach lub zakopywanie w gruncie. Hodowców gołębi prosimy o ograniczenie ilości hodowanych gołębi (lub likwidację hodowli) do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez walne zebranie ROD.

LINK do skanu artykułu
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

INFORMACJA
dot. przeprowadzenia przeglądów gospodarczych działek
w lipcu 2020 roku
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

W miesiącu lipcu 2020 roku został przeprowadzony przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.

Komisje przeprowadzające przegląd stwierdziły następujące naruszenia Regulaminu ROD przez użytkowników działek:
- Montowanie na ogrodzeniach drutu kolczastego;
- Brak lub niewidoczne tabliczki z numerami działek;
- Wystające gałęzie drzew i krzewów na alejki ogrodowe;
- Nasadzenia roślin na alejkach;
- Nie koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki, gdy do alejki przylegają działki z jednej strony;
- Nie pielęgnowane drzewa – stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.;
- Drzewa i krzewy ozdobne (w tym iglaki) przekraczają dopuszczalną wysokość tj. 3m;
- Nie pielęgnowane żywopłoty przerastające na alejki i przekraczające dopuszczalną wysokość – max 1 m;
- Przypadki bałaganu na niektórych działkach (nie koszona trawa, chwasty, drzewa nieprześwietlane, przetrzymywanie zbędnych rzeczy na działce, itp.);

W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek i doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie podjętych Uchwał
dot. zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że w zakładce "pliki do pobrania ROD Jakuba Wagi" zamieszczono Uchwały w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu w ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

LINK do plików do pobrania

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie opłat w 2020 roku
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że uchwałą Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w Łomży z dnia 08.07.2020 r. została ustalona opłata za działki w 2020 roku. Stawki opłat są identyczne jak w 2019 roku. Opłata za wodę i energię elektryczną według zużycia.

Informacja o wysokości opłat od poszczególnych działek znajduje się na tablicy ogłoszeń przy biurze Zarządu ROD. Informacje o wysokości opłat będą również udzielane w trakcie dyżurów członków Zarządu ROD w biurze (środa i sobota). Opłaty należy wpłacić na konto bankowe ROD w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie Planu Zagospodarowania
ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy ostateczną wersję Planu Zagospodarowania ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zestawienie powierzchni działek według nowych pomiarów oraz plan działek zamieszczono poniżej do pobrania w formacie pdf.

Informacje w tej sprawie można uzyskać również w czasie dyżurów członków Zarządu ROD w biurze ogrodu. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do biura Zarządu ROD w czasie dyżurów (środa i sobota) lub telefonicznie do Prezesa Zarządu ROD dzwoniąc na nr 509-827-401.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
POBIERZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK
POBIERZ PLAN

KOMUNIKAT
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie godzin otwarcia biura ROD

Od dnia 22.04.2020 r. biuro ROD będzie czynne w środy w godz. 15:0017:00 oraz soboty w godz. 10:0012:00.

Ze względu na epidemię kontakty i załatwianie spraw należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Kontakty i załatwianie spraw powinno następować w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

W trakcie pracy biura może w nim maksymalnie przebywać dwóch działkowców/interesantów.


W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów: 509 827 401 – Prezes Zarządu, 509 439 212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

Zarząd ROD

im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. wyrzucania gałęzi

Od dnia 31.10.2019 roku kończymy wyrzucanie gałęzi do pojemników na śmieci. Duży pojemnik na śmieci w okresie przerwy zimowej nie będzie podstawiany. Drzewa i gałęzie należy wywozić we własnym zakresie do P.S.Z.O.K. przy ul. Akademickiej 22 w Łomży. 

Jednocześnie Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że osoba odbierająca gałęzie drzew z terenu ogrodu zrezygnowała z ich odbioru. W związku z tym zakazuje się wyrzucania gałęzi do pojemnika na odpady zielone (za wyjątkiem drobnych gałązek).

Gałęzie i usunięte drzewa z terenu działki należy wywozić we własnym zakresie do P.S.Z.O.K. przy ul. Akademickiej 22 w Łomży - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i w soboty od godz. 8:00-14:00.

Zgodnie z Regulaminem ROD § 68 zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz odpadów nie pochodzących z działek.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Akademickiej 22 w Łomży

Informujemy, że od dnia 4 maja 2019 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22 w Łomży będzie czynny w soboty od godz. 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:30.

W punkcie można oddać bezpłatnie następujące odpady komunalne: papier i tekturę, drewno, opakowania ze szkła, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje i lepiszcza, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe (meble) i odpady remontowe oraz budowlane (gruz w niewielkich ilościach).

Wyżej wymienionych odpadów nie wrzucamy do ogrodowych pojemników na śmieci.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
OSTRZEŻENIE!
dot. objęcia przez Policję minitoringu pojemników na śmieci
znajdujących sie na terenie cmentarza


Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że administracja cmentarza zgłosiła organom ścigania (Policji) fakt wrzucania odpadów przez działkowców do pojemników na śmieci znajdujących się na cmentarzu. Policja w tej sprawie wszczęła działania operacyjne w celu ustalenia sprawców wrzucania odpadów spoza cmentarza do pojemników na śmieci znajdujące się na cmentarzu komunalnym. Pojemniki na śmieci znajdujące się na cmentarzu zostały objęte przez Policję monitoringiem. W stosunku do osób wrzucających odpady do tych pojemników zastosowane zostaną sankcje karne.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. obowiązzku kompostowania odpadów pochodzenia organicznego

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin" oraz § 68  ust.2 "Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych".

W związku z powyższym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.

Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne pochodzące z działek naszego ogrodu.

Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

OGŁOSZENIE

o przeglądach gospodarczych działek.

      W dniach 20 – 31.07.2020 roku zostanie   przeprowadzony  przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.   

       Komisje przeprowadzające przegląd sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD. Między innymi kontrolowane będzie:

·      Czy  na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego

·      Czy  tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki

·      Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe

·      Czy są koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki gdy do alejki przylegają działki z jednej strony

·      Czy drzewa znajdujące są pielęgnowane  – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.

·      Czy drzewa i krzewy ozdobne ( w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3 m

·      Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik

       W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o obecność Państwa na działkach w trakcie przeglądu (w miarę możliwości), jak i o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek aby doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.

                                                    Zarząd ROD

                                        im. Jakuba Wagi w Łomży


logowanie do poczty
booked.net