Komunikaty ROD "Jakuba Wagi"

<<< POWRÓT do strony głównej "Jakuba Wagi"
KLAUZULA RODO DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

OSTRZEŻENIE!
dot. objęcia przez Policję minitoringu pojemników na śmieci
znajdujących sie na terenie cmentarza

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że administracja cmentarza zgłosiła organom ścigania (Policji) fakt wrzucania odpadów przez działkowców do pojemników na śmieci znajdujących się na cmentarzu. Policja w tej sprawie wszczęła działania operacyjne w celu ustalenia sprawców wrzucania odpadów spoza cmentarza do pojemników na śmieci znajdujące się na cmentarzu komunalnym. Pojemniki na śmieci znajdujące się na cmentarzu zostały objęte przez Policję monitoringiem. W stosunku do osób wrzucających odpady do tych pojemników zastosowane zostaną sankcje karne.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
U W A G A
Zarząd ROD Jakuba Wagi w Łomży prosi wszysktich działowców o zamykanie bramek wejściowych na teren ogrodu, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.

W ostatnim okresie stwierdzono, że na terenie ogrodu w godzinach nocnych przebywają osoby, które oglądają działki, oświetlając je latarkami.

Bramka wejściowa od strony ulicy Szosa do Mężenina (w żywopłocie) zostanie zamknięta na okres zimowy.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
z dnia 27.04.2024 roku

Informujemy, że w dniu 1 maja 2024 roku biuro Zarządu ROD będzie nieczynne.

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
dot. próby uruchomienia wodociągu ogrodowego
w dniu 27.04.2024 roku

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że w dniu 27.04.2024 roku o godz. 900 zostanie podjęta próba uruchomienia wodociągu ogrodowegoNapełnienie wodociągu trwa około 2 godzin. Prosimy o obecność na działkach.

Do dnia 27.04.2024 roku należy usunąć wszystkie występujące awarie i 
pozakręcać krany. Za stan techniczny przyłącza wodociągowego odpowiada posiadacz działki. 

W przypadku stwierdzenia przecieków instalacji przed wodomierzem, za wyciek wody będą obciążani posiadacze działek (ilość wody wg szacunku wycieku)
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia wodociągu ogrodowego

W dniu 16 października 2023 roku ze względu na prognozowane przymrozki został zamknięty wodociąg ogrodowy, będzie uruchomiony na wiosnę 2024 roku.

Prosimy o odkręcenie wszystkich zaworów na przyłączach wodociągowych do działek w celu uniknięcia uszkodzenia instalacji w czasie ujemnych temperatur przez zalegającą w instalacji wodę oraz usunięcie istniejących awarii do końca marca 2024 roku (niesprawne wodomierze, przecieki na przyłączach, istniejące krany i instalacje poza wodomierzami). Naprawy przyłączy należy wykonać najpóźniej do końca marca 2024 roku.

Nadmieniamy, że za niesprawne wodomierze oraz krany i instalacje przed wodomierzami została naliczona i będzie naliczana opłata ryczałtowa za zużycie wody tj. za 40 m3 (zgodnie z Uchwałą WZ z 2017 roku).
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
w sprawie planowanego odczytu wodomierzy
w dniu 14.10.2023 r.

Odczyt wodomierzy i sprawdzanie ich sprawności odbędzie się 14.10.2023 r. (sobota) w godz. 9:00 - 14:00.

Oczekujemy od Państwa:
- obecności na działce podczas odczytu, bądź umożliwienia wejścia na działkę /pozostawienia otwartej furtki/
- w wyjątkowych przypadkach, usprawiedliwionej nieobecności, prosimy o podanie do Zarządu Ogrodu następującej informacji: nr działki, stan wodomierza i potwierdzenie własnoręcznym podpisem prawidłowego działania wodomierza i sieci. Można dostarczyć zdjęcie stanu wodomierza zrobione telefonem.

Działkowcom, którzy uniemożliwią dokonania odczytu wodomierza, zgodnie z uchwałą nr 13/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 6 maja 2017 roku w sprawie zasad korzystania z wodociągu ogrodowego, opłata za zużytą wodę zostanie naliczona ryczałtowo (40 m3).

W dniu 16 października 2023 roku planowane jest wyłączenie wodociągu ogrodowego na okres zimowy. Termin wyłączenia może ulec zmianie w zależności od pogody (przymrozki).
 Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
OGŁOSZENIE
o przeglądach gospodarczych działek

W dniach 01-15.07.2023 r. zostanie przeprowadzony przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek

Komisje przeprowadzające przegląd sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD.

Między innymi kontrolowane będzie:
- Czy na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego;
- Czy tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki;
- Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe;
- Czy są koszone alejki przylegające do działek, do połowy alejki, gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki gdy do alejki przylegają działki z jednej strony;
- Czy drzewa znajdujące się na działce są pielęgnowane – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.
- Czy drzewa i krzewy ozdobne ( w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3m;
- Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik.

W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek, o doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej

uiszczanej w roku nabycia prawa do działki

Pod poniższym linkiem zamieszczono link do Uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej PZD w Białymstoku z dnia 21.12.2022 r.  w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia działki.
LINK DO UCHWAŁY
INFORMACJA FINANSOWA ZA 2022 ROK
dot. prowadzenia ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

Zgodnie z art. 33 ust. 2-4 Ustawy o rodzinnych ogrodach działowych Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży udostęnia swoim działkowcom Informację Finansową dot. prowadzenia ROD za 2022 rok.
LINK DO INFORMACJI

KOMUNIKAT
w sprawie godzin pracy biura ROD
oraz godzin otwarcia bramy wjazdowej

Biuro ROD będzie czynne w okresie kwiecień - październik:
  • w środy w godz. 15:00 - 17:00
  • w soboty w godz. 10:00 - 12:00
W dniu 16.04.2022 r. biuro będzie nieczynne oraz nie będzie otwarta brama wjazdowa.


Brama wjazdowa będzie otwarta w okresie kwiecień - październik:
  • w środy w godz. 15:00 - 17:00
  • w soboty w godz. 10:00 - 12:00
W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów, tj. 509-827-401 – Prezes Zarządu, 509-439-212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: jakubawagi@rod.lomza.pl
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
KOMUNIKAT
w sprawie obowiązku złożenia deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców informuje wszystkich działkowców o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania m.in. w budynkach i altankach działkowców znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkanych (formularz B) oraz jej przykładowy wzór dostępna jest na naszej stronie głównej w zakładce pliki do pobrania oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego => LINK do GUNB.

Terminy złożenia deklaracji:
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.


Deklarację należy złożyć:
- elektronicznie na stronie internetowej https://ceeb.gov.pl (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację);
- lub pisemnie w wersji papierowej w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względuna umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

UWAGA: Złożenie deklaracji obowiązuje nie tylko Zarząd ROD ale również osobiście każdego działkowca posiadającego źródło ciepła i źródło spalania.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie PZD => LINK


W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Zarządcą swojego ogrodu.

Z A K A Z !

Zakaz wyrzucania do pojemników na odpady komunalne odpadów w postaci śmieci biodegradowalnych/zielonych (gałęzie, liście, trawa, kwiaty).

Zgodnie z Regulaminem ROD §68 pkt. 2 działkowcom zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działek odpadów komunalnych.

Za nieprzestrzeganie powyższego działkowiec może być pozbawiony prawa do działki. Ponadto za niesegregowanie odpadów grozi nam podniesienie 2-3 krotne opłaty za wywóz pojemników na odpady komunalne( około 400 zł za pojemnik).
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
z dnia 17 czerwca 2021 roku

Informujemy, że w zakładce naszego ogrodu "pliki do pobrania" umieszczono Uchwałę Nr 31/2021 z dnia 15.06.2021 r. Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w sprawie określenia organizacji wjazdu osób niepełnosprawnych na teren ogrodu. Poniżej link do Uchwały.

LINK DO UCHWAŁY

UWAGA!

W czasie opadów deszczu oraz do czasu gdy stan alejek będzie pozwalał na wjazd samochodem brama wjazdowa na teren ogrodu będzie zamknięta – dotyczy to również osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przyczyną zamykania bramy w czasie opadów deszczu jest uszkadzanie przez pojazdy samochodowe sieci wodociągowej i elektrycznej znajdującej się w alejkach ogrodowych oraz niszczenie nawierzchni alejek przez pojazdy.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
o utworzeniu grupy dyskusyjnej na portalu społecznościowym Facebook
pod nazwą ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że na portalu społecznościowym Facebook została utworzona grupa dyskusyjna (forum) pod nazwą ROD im. Jakub Wagi w Łomży w celu prowadzenia konwersacji z działkowcami i sympatykami ROD oraz zamieszczania bieżących informacji dot. naszych ogrodów. Grupa dostępna jest pod poniższym linkiem.

W celu dołączenia do grupy, należy posiadać konto na FB, następnie po wyszukaniu grupy trzeba kliknąć "dołącz do grupy". Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili można grupę opuścić klikając „opuść grupę”.

Zachęcamy szczególnie naszych działowców do dołączenia do grupy na FB ROD im. Jakuba Wagi w Łomży.


LINK DO GRUPY
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych
obowiązujących od 1 lutego 2021 roku

W związku z zamieszczoną poniżej informacją MPGKiM zakładu budżetowego w Łomży w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku cena za wywóz śmieci komunalnych zmieszanych zostanie podwyższona o 44% (tj. z 85 zł na 122 zł za pojemnik).

Dotychczasowy odbiór odpadów segregowanych (plastik, papier i szkło), który odbywał się bez opłaty, wyniesie 61 zł za pojemnik.


W związku z powyższym apelujemy do wszystkich działkowców o maksymalne kompostowanie odpadów oraz zgniatanie wyrzucanych odpadów takich jak plastik, papier i szkło. Należy liczyć się ze znaczną podwyżką opłat od działki za wywóz śmieci.

LINK do informacji MPGKiM
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMPOSTOWANIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Dojrzały kompost jest najlepszym jakościowo nawozem ze wszystkich jakie są dostępne dla działkowców. 
Co kompostujemy? 
● skoszona trawa, chwasty; 
● resztki kuchenne: fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, obierki owoców i warzyw krajowych; 
● rozdrobnione gałęzie, trociny, sucha trawa, suche liście - są bardzo ważnym składnikiem kompostu - nie może ich zabraknąć! 
Czego nie wrzucamy do kompostu? 
● mięso, kości, owoce cytrusowe; 
● brązowe liście pomidora i ziemniaka; 
● gnijące owoce, warzywa. Raz w miesiącu przemieszaj kompost widłami - napowietrzenie przyspieszy rozkład i objętość pryzmy będzie się zmniejszać. Kompost musi być stale wilgotny - nie może przeschnąć.

OGŁOSZENIE
dot. hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

W tygodniku KONTAKTY nr 34 z dnia 23.08.2020 r. ukazał się list działkowców naszego ogrodu w którym poruszono kwestię hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi na swoich działkach.

Zgodnie z Uchwalą nr 15/2018 z dnia 19.04.2018 r. Zarządu ROD dopuszcza się hodowlę kur i królików na działkach w ilości maksymalnie po 5 szt. Pomieszczenia lub urządzenia do hodowli powinny stanowić integralną część altany i znajdować się minimum 3m od granicy działki. Sprawa hodowli gołębi nie została dotychczas uregulowana i leży w kompetencji walnego zebrania ROD. W 2021 roku Zarząd ROD przedstawi na walnym zebraniu rozstrzygnięcie możliwości hodowli gołębi na działkach.

Zarząd ROD zwraca się z apelem do działkowców hodujących kury i króliki o dostosowanie się do obowiązujących uregulowań w tym zakresie (odległość pomieszczeń minimum 3m od granicy działki, max. 5 szt.) oraz zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych – bieżące usuwanie odchodów i składowanie w zamkniętych pojemnikach lub zakopywanie w gruncie. Hodowców gołębi prosimy o ograniczenie ilości hodowanych gołębi (lub likwidację hodowli) do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez walne zebranie ROD.

LINK do skanu artykułu
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie podjętych Uchwał
dot. zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że w zakładce "pliki do pobrania ROD Jakuba Wagi" zamieszczono Uchwały w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu w ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

LINK do plików do pobrania

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie Planu Zagospodarowania
ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy ostateczną wersję Planu Zagospodarowania ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zestawienie powierzchni działek według nowych pomiarów oraz plan działek zamieszczono poniżej do pobrania w formacie pdf.

Informacje w tej sprawie można uzyskać również w czasie dyżurów członków Zarządu ROD w biurze ogrodu. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do biura Zarządu ROD w czasie dyżurów (środa i sobota) lub telefonicznie do Prezesa Zarządu ROD dzwoniąc na nr 509-827-401.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
POBIERZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK
POBIERZ PLAN
INFORMACJA
dot. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Akademickiej 22 w Łomży

Informujemy, że od dnia 4 maja 2019 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22 w Łomży będzie czynny w soboty od godz. 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:30.

W punkcie można oddać bezpłatnie następujące odpady komunalne: papier i tekturę, drewno, opakowania ze szkła, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje i lepiszcza, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe (meble) i odpady remontowe oraz budowlane (gruz w niewielkich ilościach).

Wyżej wymienionych odpadów nie wrzucamy do ogrodowych pojemników na śmieci.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. obowiązku kompostowania odpadów pochodzenia organicznego

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin" oraz § 68  ust.2 "Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych".

W związku z powyższym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.

Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne pochodzące z działek naszego ogrodu.

Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

OGŁOSZENIE

o przeglądach gospodarczych działek.

      W dniach 20 – 31.07.2020 roku zostanie   przeprowadzony  przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.   

       Komisje przeprowadzające przegląd sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD. Między innymi kontrolowane będzie:

·      Czy  na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego

·      Czy  tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki

·      Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe

·      Czy są koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki gdy do alejki przylegają działki z jednej strony

·      Czy drzewa znajdujące są pielęgnowane  – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.

·      Czy drzewa i krzewy ozdobne ( w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3 m

·      Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik

       W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o obecność Państwa na działkach w trakcie przeglądu (w miarę możliwości), jak i o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek aby doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.

                                                    Zarząd ROD

                                        im. Jakuba Wagi w Łomży


logowanie do poczty
booked.net