Komunikaty ROD "Aster"

KOMUNIKAT 1/2020
z dnia 22 marca 2020 roku

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, zawiesza się do odwołania się pracę członków zarządu w biurze.

W sprawach nie cierpiących zwłoki prosimy kontaktować się telefonicznie z funkcyjnymi członkami zarządu lub za pośrednictwem poczty e-mail: aster@rod.lomza.pl 

Korespondencję można też wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach biura. 


Zarząd ROD „ASTER”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT 2/2020
z dnia 22 marca 2020 roku

W związku ze stanem epidemii, wykonując dyspozycje Uchwały nr 60/2020 z dnia 26.03.2020 r. KZ PZD, Zarząd wprowadza do odwołania następujące ograniczenia w funkcjonowaniu ROD:

- Uprawnionym do pobytu w ogrodzie i na działce jest wyłącznie działkowiec oraz za jego zgodą osoby najbliższe.

- Korzystanie z działki nie może naruszać obowiązujących zasad wynikających z ogłoszonego stanu epidemii. W szczególności zabronione jest urządzanie na działce jakichkolwiek towarzyskich spotkań i imprez;

- Wyłączeniu z użytkowania podlega plac zabaw dla dzieci, siłow-nia plenerowa, wiata oraz pozostałe urządzenia infrastruktury i tereny wspólne ogrodu.
 Zarząd ROD „ASTER”


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARCHIWALNE WYDARZENIA

                                 Uchwała Krajowego Zarządu PZD w sprawie rostrzygnięcia konkursu krajowego "Rodzinny Ogród Działkowy roku 2019r" .pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotorelacja z obchodów Dnia  Działkowca w Galerii fotografii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do Reszla,  Świętej Lipki i Mrągowa

Wycieczka do Reszla,  Świętej Lipki i Mrągowa to kolejna impreza integracyjna , na którą 27 czerwca 2019 r wybrali się nasi działkowcy i emeryci z Koła SEiRP w Łomży.

W Reszlu zwiedziliśmy wieżę zamkową a w niej salę rycerską  wraz z salą średniowiecznych narzędzi tortur. Niepowtarzalna, tajemnicza atmosfera starego zamczyska, gotyckie wnętrza, urokliwe miasteczko u stóp warowni i piękne, mazurskie krajobrazy - wszystko to tworzy niezapomniany  klimat.

Kolejny etap wycieczki to sławne sanktuarium maryjne w Świętej Lipce. Gdzie wysłuchaliśmy  koncertu organowego. Ołtarz główny, ołtarze boczne, kunsztownie wykonane tabernakulum, organy, freski w kościele i w krużgankach, kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie - to wszystko stanowi, że Święta Lipka jest "Perłą Baroku"- obiektem zaliczanym do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce.

W Mrągowie odwiedziliśmy  muzeum sprzętu wojskowego, które jest jedyną w Polsce północno-wschodniej placówką z tak bogatą kolekcją historycznych pojazdów wojskowych. Kolekcja, którą założyciel Muzeum gromadzi od kilkunastu lat, liczy około 80 pojazdów. Jej trzon stanowią pojazdy, które były wykorzystywane przez armie byłego Układu Warszawskiego. Niewątpliwą atrakcją był przejazd transporterem opancerzonym po okolicznych bezdrożach.

Odwiedziliśmy również położone w Mrągowie miasteczko westernowe. Ponieważ sezon w nim się jeszcze nie rozpoczął, obejrzeliśmy jedynie budynki będące jedną z jego atrakcji.

Po smacznym, „domowym” obiedzie w stołówce w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w pogodnych nastrojach wróciliśmy do Łomży.

Fotorelacja z wycieczki w Galerii fotografii

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIKNIK WIOSENNY 2019

25 maja 2019 r. na terenie ROD „ASTER” na dorocznym, Wiosennym Pikniku spotkali się nasi działkowcy oraz emeryci z Koła SEiRP i „Klubu Seniora” w Łomży.

W rozgrywanych tradycyjnie już drużynowych zawodach w bule tym razem zwyciężyła drużyna naszych działkowców. Drużyna z Koła SEiRP oraz Klubu Seniora uplasowały się na kolejnych miejscach.

Przy muzyce mechanicznej, grillu i biesiadnym stole, uczestnicy pikniku mile spędzili sobotnie popołudnie.

Fotorelacja z pikniku w Galerii fotografii


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 maja 2019 r . odbyło się w naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. W oczekiwaniu na drugi termin uczestnicy zebrania zostali zapoznani z  przyjętym przez KR PZD „Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i wykorzystania działek”, mającym na celu zahamowanie niekorzystnych tendencji zmierzających do wyłącznie rekreacyjnego sposobu wykorzystania działek. Omówione zostały zmiany w Regulaminie ROD oraz sprawy związane z ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami.

Otwierając zebranie prezes Jan Płoński podziękował członkom ustępującego zarządu za  zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw ogrodu, oraz działkowcom za współpracę z zarządem. W imieniu działkowców i zarządu podziękował kol. Michałowi Leończukowi, który ze względu na stan zdrowia przekazał swoja działkę, za wzorowe wypełnianie obowiązków na różnych stanowiskach w organach statutowych ogrodu przez ponad 30 lat i był organizatorem Społecznej Służby Instruktorskiej w ogrodzie. Uroczystą laudację od „braci działkowej” odczytał i przekazał kol. Leończukowi wiceprezes Stefan Grodzki.

Podsumowując minioną  4-cio letnią kadencję prezes Jan Płoński podkreślił, że działania Zarządu  w znacznej mierze wynikały z zadań określonych w programach KR PZD pn.: „ROD XXI wieku” i „Program Społecznego Rozwoju ROD”, mających na celu przyspieszenie technicznego rozwoju infrastruktury ogrodu.  Efekt ich realizacji to między innymi:

  • modernizacja sieci wodociągowej -  koszt inwestycji prawie 50 tys. zł. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy  dotację z Okręgowego Zarządu PZD w wys. 10 tys. zł otrzymanej z OZP oraz wzięliśmy pożyczkę z funduszu zapomogowego KR PZD w wys. 30 tys. zł
  • zakup i montaż urządzeń monitoringu ogrodu
  • wymiana tablic ogłoszeniowych
  • instalacja oświetlenia bram wjazdowych
  • dostosowanie pomieszczeń biura do wymogów RODO
  • remont bramy głównej ogrodu i przyległych elementów ogrodzenia
  • przebudowa układu pomiarowego ujęcia wody

Ponadto wykonano szereg prac konserwacyjno-naprawczych na placu ogólnym, Alei Głównej,  parkingach,  i w budynkach ogrodu.

Za upowszechnianie idei otwartego ogrodu w społeczeństwie lokalnym zostaliśmy wyróżnieni pucharem prezesa Zarządu Okręgowego Podlaskiego PZD

W minionym okresie uczestniczące w konkursach okręgowych działki uzyskiwały wysokie oceny. I tak:

•    W 2015 r. działka nr 57 zajęła I miejsce w okręgu w kategorii „Wzorowa działka 2015” a działka nr 28  została wyróżniona w kategorii w kategorii  „Najpiękniejsza działka 2015 roku.

•    W 2016 r działka nr 31 zajęła II miejsce w konkursie okręgowym „najpiękniejsza działka 2016 roku, a  działka 57 zajęła 3 miejsce w kraju w konkursie miesięcznika „Działkowiec”.

•    W 2018 r działka nr 48 zwyciężyła w konkursie „ Najpiękniejsza Działka 2018 r.” a nasz ogród zajął pierwsze miejsce w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy 2018 r.”.

Szczególnie uroczyście obchodzimy w naszym ogrodzie  Dzień Działkowca, w którym  oprócz działkowców i ich gości uczestniczą również  emeryci z Koła SEiRP i Klubu Seniora w Łomży. Szczególny charakter miały obchody Dni Działkowca w 2018 r. kiedy to w naszym ogrodzie miały miejsce okręgowe obchody tego święta.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie zaaprobowało dokumenty sprawozdawcze za 2018 r i okres kadencji oraz udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD "ASTER" ZA 2018r-pdf

W wyniku wyborów wybrano 8 -mio osobowy zarząd  ogrodu i 3 osobową komisję rewizyjną. Perezem ogrodu ponownie został Jan  Płoński

 Skład nowych organów statutowych ogrodu na pierwszej stronie naszej zakładki.----------------------------------------------------------------------------------
POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

Prezentacja .ppsx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 lutego  br. w naszym ogrodzie przeprowadzony został  pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych przeprowadzony przez instruktorów SSI .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacje archiwalne 2018r

informacje archiwalne 2017r

informacje archiwalne 2016r

 

 
Polski Związek Działkowców
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „ASTER” w Łomży,
 ul. Szosa do Mężenina, Adres do korespondencji:
18-400 Łomża, ul. Sadowa 2,
mail: aster@rod.lomza.pl
 NIP 718–17–49–879, Regon  007015915-39861,
 KRS  nr 0000293886Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25.04.2015 r. , „wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w  okresie wakacyjnym w godz. 22 00 – 6 00 , wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”
W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.
Gospodarz ogrodu: Eugeniusz Kowalczuk działka nr 105, tel. 514 995 121
Prezes: Jan Płoński działka nr 106,           tel. 883 912 544
email: aster@rod.lomza.pl 
OPŁATY 2019r 
Zarząd ROD „ASTER” zwraca się do użytkowników działek naszego ogrodu z prośbą o sugestie i propozycje odnośnie zawartości naszej strony internetowej jak również innych spraw dotyczących naszego ogrodu. Uwagi prosimy kierować na adres; aster@rod.lomza.pl


logowanie do poczty
booked.net