Nowe tendencje w uprawach roślin

16-12-2019
W dniu 11 grudnia br. Redakcja miesięcznica „Działkowiec” wraz z kadrą instruktorską Polskiego Związku Działkowców wzięła udział w  szkoleniu, realizowanym w Ramach Programu Wieloletniego  "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego", które zorganizował Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Tematyka szkolenia dotyczyła „Roli pożytecznych mikroorganizmów w uprawach ogrodniczych i poprawie jakości gleby”. Pracownicy Instytutu przedstawili pięć wykładów, które w szczegółowy sposób wyjaśniały znaczenie mikroorganizmów w utrzymaniu żyzności gleby oraz ich wpływ na rozwój roślin. Ciekawe obserwacje przekazano w wystąpieniu nt. „zmiany klimatu a mikroorganizmy ważne w uprawach”. Wyjaśniono dynamikę zmian zachodzących w występowaniu oraz rozwoju populacji drobnoustrojów. Wskazano na pojawy nowych patogenów na terytorium Polski oraz na zmiany dotyczące sposobu i terminu infekcji, a także symptomów chorób. Na zakończenie podsumowano badania dotyczące sposobu monitorowania stanu gleb oraz potrzeb w zakresie kształtowania żyzności i utrzymania urodzajności gleb.

Optymistyczną dla działkowców informacją, jest fakt że systematyczne stosowanie nawozów organicznych - w tym kompostu, stanowi postawę do budowania  kompleksów humusowych, odpowiedzialnych za żyzność gleb. Co więcej, zamknięcie obiegu materii organicznej w obrębie ogrodu, stwarza dogodne warunki dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów, które zapewniają ciągłość następujących przemian.

Należy pamiętać o tym, że gleba stanowi największy zasób przyrody, za który wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Dlatego poprzez kompostowanie powstających na działce części roślin oraz nawożenie organiczne, budujmy życie mikrobiologiczne naszych gleb.

Anna Ewa Michowska