Oplaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

Wysokości opłat za użytkowanie działki uchwalone przez Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD „ASTER”, które odbyło się w dniu 19.09.2020 r.

 OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI
(termin płatności wyrównania do 15.10.2020 r.)

RODZAJ OPŁATY
CENA
Opłata ogrodowa1 0,70 zł/m2 użytkowanej działki 
(Uchwała nr 4/2020 KWZ)
Składka członkowska        6 zł od użytkowanej działki
(wysokość opłaty ustala KR PZD)
Opłata energetyczna 8 zł od działki do której doprowadzona jest energia elektryczna
(Uchwała nr 5/2020 KWZ)
Opłata za wywóz śmieci 23 zł od działki (Uchwała nr 7/2020 KWZ) 
Rata pożyczki 55,00 zł od działki

W związku pobranymi wcześniej opłatami zaliczkowymi Zarząd dokona naliczenia opłaty wyrównawczej do wysokości ustalonej uchwałami Komisarycznego Walnego Zebrania. Wysokość wyrównania zostanie przesłana wszystkim działkowcom.

Opłatę wyrównawczą należy wpłacać na konto ROD "Aster":
Bank Spółdzielczy w Łomży 
Nr konta: 
57 8757 0001 0000 0215 2000 0010
W tytule należy podać nr działki.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wpłatę gotówkową do kasy ogrodu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze  skarbnikiem ROD „ASTER” (tel. 517-035-184)

Zarząd ROD "Aster" prosi o terminowe uiszczanie opłaty wyrównawczej zgodnie z przesłanym wyliczeniem wg powyższych stawek.

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁAT
za działkę o powierzchi 300 m2
z doprowadzoną energią elektryczną

RODZAJ OPŁATY NALICZONA OPŁATA
Składka podstawowa1 0,70 zł/m2 x 300 = 210 zł 
Składka członkowska PZD          6,00 zł
Opłata energetyczna 8,00 zł
Opłata za wywóz śmieci 23 zł
Spłata kredytu 55,00 zł


logowanie do poczty
booked.net