GroblaRodzinny Ogród Działkowy Grobla realizuje projekt unijny polegający między innymi na wykonaniu instalacji elektrycznej na alejce terenu wspólnego ROD, zakupie rębaka oraz wykonaniu planu zagospodarowaniu ROD.

Celem projektu jest wspieranie zielonej infrastruktury poprzez posadzeniu 130 krzewów ozdobnych i 2 drzew wraz z wymianą podłoża na odpowiadające ich wymaganiom oraz zabezpieczeniem przed zachwaszczeniem.

Jednym z efektów projektu jest podniesienie świadomości działkowiczów w zakresie bioróżnorodności poprzez wykonanie i instalacji 4 tablic edukacyjnych w formie gablot.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, w ramach działania: 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” w osi priorytetowej II Ochrona Środowiska.

Wartość projektu: 116 003,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 100 000 PLN
Historia ROD „Grobla” w Łomży

W 1981 r. 2500 łomżyńskich rodzin oczekiwało na przydział działki, ale brak było terenów pod ogrody. Problemem tym zajął się I Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Obecny na Zjeździe Wicewojewoda Zdzisław Truszkowski ustosunkował się do wielu głosów dotyczących rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz przedstawił stanowisko władz wojewódzkich i miasta Łomży odnośnie realizacji programu tzw. „pulwy”. Teren ten był niezagospodarowany, torfowy i podmokły. W programie tym za­planowano wydzielenie obszaru o powierzchni 106 ha na ogrody działkowe. 
W 1986 roku przystąpiono do realizacji melioracyjnych zadań inwes­tycyjnych terenu na obiekcie „pulwy”. Z powodu braku funduszy prace odkładano na  dalsze lata, a ostatecznie zrezygnowano z wykonania wałów ochron­nych zabezpieczających przed wylewem rzeki Narew oraz z przepompowni. Ze względu na niezrealizowanie w całości programu inwestycyj­nego, teren pod ogrodem działkowym jest narażony na zalewanie przez wodę z rzeki Narew. Termin ostatecznego przekazania gruntów przez miasto Łomża wielokrotnie odkładano. Dzięki dużemu zaangażowaniu Prezesa Wojewódzkiego Zarządu PZD mgr Mieczysława Górskiego w dniu 3.09.1991r została podpisana umowa o przekazanie przez Miasto Łomża gruntu o powierzchni 40,2593 ha dla WZ PZD. Prezydium WZ PZD powołało z kandydatów chętnych na działki Społeczny Komitet Organizacyjny, w celu organizacji ogrodu oraz przygotowania walnego zebrania i wyboru władz ogrodu. Po dokonaniu podziału ogrodu na działki oraz przydziału działek poprzez losowanie w dniu 25.01.1992 r., zorganizowano 1-wsze zebranie, na którym wręczono decyzje o przydzieleniu działek. Dokonano również wyboru władz statutowych ogrodu. 

Pierwszy Zarząd POD „Grobla”:

Prezes:

Sadowski Stanisław

Wiceprezesi:   Marian Kosakowski
Żynda Andrzej
Sekretarz: Cieślik Halina
Gospodarz: Kalinowski Kazimierz
Członkowie: Bagiński Jan Eugeniusz, Blacha Jerzy, Boryszewski Jerzy, Górecka Teresa, Krzewski Henryk, Milewska Dorota,Olszewski Andrzej, Paliński Waldemar, Rewucki Ryszard, Sulimierski Stanisław, Wszeborowski Antoni, Wykowski Jan
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Bacharz Bogusław, Członkowie: Gobiecka Teresa, Maciorowska Krystyna, Skrodzki Andrzej, Szablak Stanisław, Zysk Stanisław
Komisja Rozjemcza: Przewodniczący - Sarnowski Wojciech, Z-ca Przewodniczącego - Jankowski Stanisław, Członkowie: Archacka Irena, Drozdowska Teresa, Krzynówek Andrzej Stanulewicz Władysław, Wieczorek Helena

W składzie Zarządu zaszły zmiany, których przyczyną była trudna i uciążliwa praca w nowo założonym ogrodzie. W czerwcu 1992 r. Sadowski Stanisław zrezygnował z funkcji Prezesa, a na jego miejsce wybrano Żyndę Andrzeja. W m-cu listopadzie z funkcji Prezesa zrezygnował Andrzej Żynda.

Zarząd ogrodu na posiedzeniu w dniu 22.11.1992 r. wybiera spośród swoich członków na Prezesa POD Ryszarda Rewuckiego. W pierwszym roku uprawy na ogrodzie, działkowcy osiągnęli wysokie plony i byli z nich bardzo zadowoleni. W ciągu 1992 roku wybudowano 78 altan. Pewne zniechęcenie działkowców do ogrodu nastąpiło wiosną 1993 r. Bezpośrednim powodem tego był fakt wystąpienia wody z koryta rzeki Narew i zalanie działek na ogrodzie. Było to skutkiem wspomnianego już braku obwałowania od strony rzeki.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Miasta a Wojewódzkim Zarządem PZD teren przekazany, a nie zagospodarowany w ciągu pół roku miał być zwrócony Urzędowi Miasta. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie zagospodarowano całości przekazanych gruntów o obszarze 21,9 ha Wojewódzki Zarząd PZD pismem z dnia 23.07.1992 r. przekazał je we władanie Prezydentowi Miasta Łomży.Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  dnia 29.09.1996  Uchwałą nr 26/96 nadaje POD „GROBLA” w Łomży status Ogrodu Podmiejskiego.

Dnia 26.07.2001 r. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Białymstoku uchwałą nr 32/2001 zmienia powierzchnię użytkową naszego ogrodu. Związane jest  to  z dużą ilością działek niezagospodarowanych  na terenie zalewowym. W użytkowaniu naszego ogrodu pozostaje obszar  18,3344 ha w tym 400 działek o łącznej powierzchni - 15,1910 ha oraz tereny ogólnego użytku -1,9817 ha i rowy -1,1617 haOd 2005r. z mocy  Ustawy jesteśmy Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Grobla” w Łomży.

Skład obecnego Zarządu ROD „GROBLA”:

Brygida Kościukiewicz        Prezes  537 000 964
Daniel Greloch       Wiceprezes      
Marianna Ciszewska
Sekretarz  
Jan Dzbeński
Skarbnik  
Jan Dzierzgowski
Członek Zarządu    Gospodarz ogrodu od dnia 01.04.2024 do 31.10.2024 r.      
W okresie zimowym gospodarza nie ma.
 537-000-694
oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym


logowanie do poczty
booked.net