Komunikaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

KOMUNIKAT
Zarządu ROD "ASTER" w Łomży
z dnia 14 sierpnia 2021 roku

Wykonując uchwałę Walnego Zebrania Sprawozdawczego Zarząd przypomina o zasadach postępowania z odpadami biodegradowalnymi.

1. Bioodpadów nie można wrzucać do pojemników w ogrodowym śmietniku.
2. Ziemię, zieloną masę z resztek roślin, liście, spady owoców oraz drobne gałązki drzew należy zagospodarować w działkowym kompostowniku /jest on obowiązkowy/.
3. Grubsze gałązki przechowywać na działce do czasu ogłoszenia możliwości ich wywiezienia. Jesienią planowane jest zamówienie kontenera. Termin i sposób przygotowania gałęzi zostanie ogłoszony.
4. Grubsze konary, elementy pni drzew i wykopane karpy można wykorzystać do wystroju działki i budowy malej architektury.

Jednocześnie informujemy, że istniej możliwość usunięcia złomu metalowego z terenu działek. Do 31.08.2021 roku można go składować obok biura zarządu /przy drenie na ognisko/. Należy tylko pozbawić go zanieczyszczeń innymi tworzywami /drewno, plastik, itp./. Po tym terminie zostanie on wywieziony.
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "ASTER"

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu PZD, Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD ASTER odbyło się dnia 07.08.2021 r. na wolnym powietrzu /na terenie ogrodu pod wiatą/ z zachowaniem rygorów sanitarnych. Zebranie zwołane zostało w trybie statutowym, a z uwagi na frekwencję /31,4%/ uprawnionych, odbyło się w drugim terminie.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdania organów statutowych za 2020 rok oraz zatwierdziło plany pracy na rok bieżący /plan pracy zarządu, plan działań inwestycyjno-remontowych i preliminarze finansowe/. Uchwalono opłatę ogrodową w wysokości równej jak w roku ubiegłym. Oznacza to, że nie będą naliczane opłaty wyrównawcze do pobranej wcześniej opłaty zaliczkowej. Zmieni się jedynie struktura wydatków administracyjnych, na skutek: zwiększenia stawek za wywóz odpadów, zmniejszenia opłat za pobór wód podziemnych i przewidywanych podwyżek w opłatach za energię elektryczną.

Na zebraniu podjęto również następujące uchwały w ważnych sprawach dla funkcjonowania ogrodu:
1. Zatwierdzenie zasad gospodarki odpadami komunalnymi w ogrodzie.
2. Przeznaczenie zwrotu nadpłaconych kwot za pobór wód podziemnych.
3. Zatwierdzenie powołania nowego członka zarządu ROD.
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
Zarządu ROD "ASTER" w Łomży
z dnia 14 czerwca 2021 roku

Działając na podstawie Uchwały nr 172/2021 KZ PZD z dnia 01.06.2021 r., z dniem 10.06.2021 r. Zarząd przywraca bezpośrednią obsługę działkowców i interesantów w biurze ROD ASTER.

Biuro będzie czynne w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00.

Obsługa odbywać się będzie wyłącznie przy zachowaniu środków ostrożności, w reżimie sanitarnym wynikających z przepisów ogólnych.

Spotkanie w innym terminie, lub z konkretnym członkiem zarządu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
Zarządu ROD "ASTER" w Łomży
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2021

Z uwagi na trudną sytuację w zarządzaniu ogrodem w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, Zarząd ROD "ASTER" prosi o zapoznanie się ze szczegółową informacją dot. opłat za 2021 rok pod poniższym linkiem.
LINK DO INFORMACJI
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
Zarządu ROD "ASTER" w Łomży
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie oszczędnego zużycia wody do nawadniania upraw na działkach

Zarząd ROD "ASTER" w Łomży informuje, że od dnia 07.06.2021 r. zostanie wprowadzona do odwołania przerwa w dostawie wody do działek w godzinach od 11:00 do 14:00.

Powyższe ma na celu ograniczenie zużycia wody do nawadniania upraw w godzinach południowych. Jest to zgodne z regulaminem korzystania z wody na ogrodzie i stanowi realizację elementu programu klimatycznego Polskiego Związku Działkowców.
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
dot. odwołania pokazu cięcia drzew i krzewów

W związku z nasilaniem się negatywnych zdarzeń będących skutkiem trwającej epidemii, Zarząd ROD "Aster" odwołuje,  planowany na 20 marca br. w naszym ogrodzie pokaz cięcia drzew i krzewów.

Praktyczne porady dot. zimowego cięcia obrazują m.in. filmy instruktarzowe prezentowane na stronie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD dotyczące:
Na portalu YouTube można również znaleźć filmy instruktarzowe dotyczące cięcia, np.:
W indywidualnych sprawach dot. uprawy i ochrony roślin sadowniczych możliwy jest telefoniczny kontakt z instruktorem ogrodowym tel. 517-035-184
 Zarząd i SSI ROD "ASTER"

PZD O ROD "ASTER"
"Dzikie wysypisko stało się pięknym ogrodem"


Polski Związek Działkowców opuplikował na swojej stronie internetowej artykuł w związku z 40-leciem ROD "Aster".  Zachęcamy do zapoznamnia się z treścią artykułu klikając na poniższy link.

LINK DO ARTYKUŁU

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany rachunku bankowego „ROD Aster”

Zarząd ROD ASTER informuje, że zmieniony został numer konta bankowego. Wszelkie zobowiązania związane z użytkowaną działką prosimy regulować na konto banku PKO S.A. Oddział w Łomży numer:
 96 1240 1532 1111 0011 0393 9233
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
w sprawie przyjęcia przez Krajową Radę PZD
programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”

Zarząd ROD ASTER w Łomży informuje, że Krajowa Rada PZD przyjęła w dniu 03.12.2020 roku program „Bioróżnorodność na działkach w ROD”. Podstawowym założeniem tego programu jest propagowanie postaw proekologicznych wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na ten temat. Więcej na ten temat można przeczytać klikająć na poniższy link ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o wynikach konkursu "PIĘKNO MOJEJ DZIAŁKI"

 
W sierpniu 2020 roku Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłosił konkurs pn. "Piękno mojej działki", skierowany do użytkowników działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Współorganizatorem był Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców.


Cel konkursowej inicjatywy to zaprezentowanie najpiękniejszych działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych poprzez docenienie osobistego zaangażowania ich użytkowników oraz inwencji w wykorzystaniu terenu przy planowaniu nasadzeń i naniesień. To również wykazanie społecznej, proekologicznej i prozdrowotnej roli działki przy jednoczesnym uzewnętrznieniu jej atrakcyjności zarówno w zakresie użytkowym jak i rekreacyjno - wypoczynkowym.

 
24 września 2020 roku Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i prezes Okręgowego Zarządu PZD Andrzej Bojko wręczyli wyróżnienia laureatom konkursu. Uroczystość odbyła się w Domku Pastora. Jury zdecydowało, że najpiękniejszym miejscem wypoczynku mogą pochwalić się Danuta i Marek Palińscy z naszego ogrodu, dz. nr 48. Zwycięzcy otrzymali z rąk organizatorów kosiarkę spalinową. II miejsce na podium zajęli również nasi działkowcy - Barbara i Zbigniew Olkowicz – dz. nr 57. Wśród laureatów znaleźli się także: Krystyna i Sławomir Kordas – dz. nr. 28 oraz Barbara i Włodzimierz Załęscy – dz. nr 100. Uczestniczący w konkursie użytkownicy działek: nr 36 – Joanna i Krzysztof Rafałowscy i nr 80 – Kinga Cekała, wyróżnieni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

Zarząd ROD "ASTER"
LINK DO GALERII ZDJĘĆ Z KONKURSU

NOTATKA
z Walnego Zebrania Komisarycznego w ROD „ASTER”
które odbyło się dnia 19 września 2020 roku

Epidemia koronawirusa spowodowała, że planowane na 9 maja br. w naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawcze nie mogło się odbyć. Z tego też powodu nie były podejmowane żadne przedsięwzięcia, które wymagają zgody walnego zebrania. Ponieważ interpretacja przez KR PZD Ustawy o ROD dopuszcza możliwość przeprowadzenia w obecnej sytuacji epidemicznej walnego zebrania komisarycznego, którego decyzje mają taką samą moc jak walnego zebrania sprawozdawczego, zarząd grodu podjął decyzję o skorzystaniu z tej możliwości.
W dniu 19 września 2020 r. odbyło się w naszym ogrodzie Walne Zebranie Komisaryczne. Zebranie otworzył prezes ogrodu Jan Płoński. Przypomniał, że formuła walnego zebrania podyktowana jest aktualną sytuacją epidemiczną i związanymi z tym ograniczeniami. W Walnym Zebraniu Komisarycznym uczestniczyli członkowie PZD z naszego ogrodu wyznaczeni uchwałą Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD. Wskazał przy tym na odpowiedzialność uczestników Walnego Zebrania Komisarycznego, ponieważ gremium to podejmować będzie decyzje dotyczące całej społeczności ogrodowej.

Prezes poinformował, że z uwagi na trwającą epidemię zarząd zrezygnował w br. z organizacji uroczystych obchodów Dnia Działkowca. Środki finansowe, które miały by pójść na organizację tych obchodów wykorzystane zostaną w roku 2021, kiedy to ogród nasz obchodził będzie 40-lecie.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdania organów statutowych ogrodu za 2019 rok oraz plany merytoryczne (pracy zarządu, zamierzeń inwestycyjno-remontowych) i finansowy na rok bieżący. Uchwalono również wysokość opłat ogrodowych na 2020 rok. W br. pobrano zaliczkowo opłatę ogrodową, która była na poziomie roku ubie-głego. Opłata ta jednak musi być wyższa z powodu:
• wzrostu kosztów zużycia energii elektrycznej o 0,02 zł/m2  działki,
• wzrostu kosztów partycypacji o  0,01 zł/m2  działki,
• wzrostu kosztów utrzymania czystości i prac gospodarczych o 0,01 zł/m2  działki.

Wysokość opłaty wyrównawczej zostanie przekazana dla użytkowników każdej działki. Termin opłaty wyrównawczej – 15.10.2020 r.

Zebranie uchwaliło również:
• zmiany w regulaminie korzystania z wody,
• zasady gospodarki odpadami komunalnymi w ROD „ASTER”.
Łącznie w w/w sprawach podjęto 13 uchwał.
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o zmianie sposobu zbiórki i usuwania odpadów komunalnych w ogrodzie "ASTER"

Zarząd ROD Aster informuje, że w związku z wejściem w życie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży /Uchwała nr 241XXIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2020 r./ od dnia 01.08.2020 r. wprowadza się selektywną zbiórkę śmieci powstających w ogrodzie.

Szczegółowe zasady postępowania znajdziecie Państwo po
d poniższym linkiem.

LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD

Zarząd ROD Aster zachęca do zapoznania się z informacją o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD. Więcej na ten temat można przeczytać klikając na poniższy link.
LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ

UWAGA!
SUSZA HYDROLOGICZNA!

Aby nie dopuścić do pogorszenia bilansu wodnego, Zarząd ROD ASTER wprowadza następujące działania oszczędnościowe:

1. Oszczędnie gospodarować wodą.
Podlewać należy tylko to, co tego bezwzględnie wymaga, głównie uprawy warzywnicze i sadownicze.

2. Nie podlewać trawnika.
Zrezygnować z mechanicznych zraszaczy. Trawnik można zastąpić łąką kwietną.

3. Podlewać uprawy wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a w większych dawkach.
W godzinach od 1100 do 1400 zostanie wstrzymana dostawa wody do działek.

4. Zbierać deszczówkę.
Każda ilość wykorzystana do nawodnienia zmniejsza zużycie wody z sieci.

5. Ściółkować glebę wokół roślin.
Skutecznie zatrzymuje wodę w ziemi.


Informacja nt. parkowania i wjeżdżanie na teren ogrodu!

Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 kwietnia 2015 roku „ ... wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w okresie wakacyjnym w godz. 22:00-6:00, wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”

W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.


POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

PREZENTACJA
 

ARCHIWALNE INFORMACJE

 KOMUNIKAT
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020


logowanie do poczty
booked.net