Komunikaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

KOMUNIKAT
dot. odwołania ograniczeń w dostępie do ogrodu "ASTER"

• Z dniem 01.08.2020 roku Zarząd ROD ASTER odwołuje wszystkie ograniczenia w dostępie do ogrodu i korzystania z jego infrastruktury wprowadzone w związku ze stanem epidemii.
• Podczas przemieszczania się na terenie ogrodu i korzystania z ogólnie dostępnych terenów i infrastruktury obowiązują ogólne przepisy ochrony sanitarnej /zachowanie odległości społecznej oraz noszenie maseczek ochronnych/.
• Odpowiedzialność za zachowanie  tych zasad przez rodzinę działkowca i zaproszonych gości ponosi użytkownik działki.
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o zmianie sposobu zbiórki i usuwania odpadów komunalnych w ogrodzie "ASTER"

Zarząd ROD Aster informuje, że w związku z wejściem w życie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży /Uchwała nr 241XXIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2020 r./ od dnia 01.08.2020 r. wprowadza się selektywną zbiórkę śmieci powstających w ogrodzie.

Szczegółowe zasady postępowania znajdziecie Państwo po
d poniższym linkiem.

LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD

Zarząd ROD Aster zachęca do zapoznania się z informacją o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD. Więcej na ten temat można przeczytać klikając na poniższy link.
LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ

INFORMACJA FINANSOWA
dotycząca prowadzenia ROD „ASTER” w Łomży za 2019 rok

Zarząd ROD "Aster" w Łomży informuje, że pod poniższym linkiem zamieszczono informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD „ASTER” w Łomży za 2019 rok.

LINK do informacji finansowej

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży

 z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020

Stan epidemii i związane z nim ograniczenia dla ludności, uniemożliwiły przeprowadzenie walnego zebrania członków PZD w ogrodzie. Nie ma więc uchwały walnego zebrania ustalającej wysokość tych opłat. Aby zapewnić płynność finansową, zarząd podjął uchwałę (nr 21/2020 z dnia 07.05.20202r.) o ustaleniu i pobraniu od działkowców zaliczkowych opłat za rok 2020. Umożliwi to pokrywanie bieżących kosztów statutowych i administracyjnych ogrodu. Kwota zaliczki zawiera składkę członkowską oraz opłaty: na pokrycie bieżących kosztów działalności naliczoną od powierzchni działki, za wywóz nieczystości, na spłatę pożyczki i energetyczną. Na podstawie odczytów stanów liczników energii elektrycznej podanych przez działkowców, dokonano też rozliczenia zużycia prądu na działkach. Należność za to zużycie została doliczona do kwoty opłaty zaliczkowej, aby jednym przelewem można było uregulować całe zobowiązanie wobec ogrodu.

Sporządzone w ten sposób naliczenia zostaną w najbliższych dniach przesłane na adresy e-mailowe działkowców lub dostarczone przez wyznaczonych członków zarządu. Wpłacić należy całą kwotę (dokładnie wg wyliczenia, bez rozbicia na poszczególne składniki) na konto nr 57 8757 0001 0000 0215 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Łomży w terminie do 15.07.2020 r. W rubryce tytułem należy obowiązkowo podać numer działki. Opisana powyżej procedura informowania o wysokości opłaty oraz bezgotówkowe wpłaty będzie stanowić obowiązującą formę regulowania zobowiązań wobec ogrodu. W sytuacjach bardzo wyjątkowych dopuszcza się możliwość opłaty gotówkowej w kasie ogrodu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze skarbnikiem zarządu. Dotyczy to jedynie działkowców nie posiadających warunków do skorzystania z bankowości internetowej, nawet przy pomocy członków swojej rodziny.

Zaliczkowa opłata ogrodowa za rok 2020 nie jest ostateczną należnością. Jeżeli warunki formalno prawe pozwolą na uchwalenie opłaty w wysokości wynikającej z przewidywanych kosztów działalności, naliczona zostanie opłata wyrównawcza, o której poinformujemy oddzielnie, niezwłocznie po jej ustaleniu.

Z uwagi na trudną sytuację w zarządzaniu ogrodem w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, zarząd prosi o terminowe, zgodne z naliczeniem wpłaty w przyjętej procedurze.

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie opłat można uzyskać telefonicznie pod numerem 883-912-544.

Zarząd ROD „ASTER”

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży

 z dnia 16 czerwca 2020 roku

Dnia 15 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie zarządu ROD ASTER, na którym omówiona została sytuacja w ogrodzie w związku z trwającym stanem epidemii. Pozytywnie oceniono zachowanie dyscypliny przez działkowców w zakresie przestrzegania wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu ROD. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, na podstawie Uchwały nr 143/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 03.06.2020 roku, zarząd postanowił:

1. Utrzymać wprowadzone ograniczenie w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższej rodziny.

2. Utrzymać wyłączenie z ogólnego uzyskiwania urządzeń terenu rekreacyjnego, wiaty, placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej.

Zarząd dziękuje wszystkim działkowcom za dotychczasowe zachowanie dyscypliny w przestrzeganiu wprowadzonych zasad w funkcjonowaniu ogrodu podczas trwającej epidemii i zachęca do dalszej ostrożności zdrowotnej podczas korzystania z działek.
Zarząd ROD „ASTER”

UWAGA!
SUSZA HYDROLOGICZNA!

Aby nie dopuścić do pogorszenia bilansu wodnego, Zarząd ROD ASTER wprowadza następujące działania oszczędnościowe:

1. Oszczędnie gospodarować wodą.
Podlewać należy tylko to, co tego bezwzględnie wymaga, głównie uprawy warzywnicze i sadownicze.

2. Nie podlewać trawnika.
Zrezygnować z mechanicznych zraszaczy. Trawnik można zastąpić łąką kwietną.

3. Podlewać uprawy wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a w większych dawkach.
W godzinach od 1100 do 1400 zostanie wstrzymana dostawa wody do działek.

4. Zbierać deszczówkę.
Każda ilość wykorzystana do nawodnienia zmniejsza zużycie wody z sieci.

5. Ściółkować glebę wokół roślin.
Skutecznie zatrzymuje wodę w ziemi.
Zarząd ROD „ASTER”

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży

 dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie przesunięcia terminu walnego zebrania sprawozdawczego
członków PZD ROD ASTER w Łomży

Ogłoszony na terenie kraju stan epidemii i wprowadzone obostrzenia w sprawie przemieszczania się ludności i zakazu zgromadzeń, uniemożliwiają przeprowadzenie walnego zebrania w zaplanowanym na dzień 09.05.2020 roku terminie.

Na podstawie Uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11.03.2020 r., zarząd ROD ASTER Uchwałą nr 16/2020 z dnia 15.04.2020 r. przesunął zebranie na czas późniejszy. Nowy termin walnego zebrania zostanie ogłoszony niezwłocznie po ustaleniu możliwości formalnych i prawnych do jego przeprowadzenia.

Członkowie PZD ASTER zostaną powiadomieni o nowym terminie zgodnie z wytycznymi w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych PZD w roku 2020.

Zarząd ROD „ASTER”

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży
z dnia 22 marca 2020 roku
w sprawie zawieszenia do odwołania pracy członków zarządu w biurze

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, zawiesza się do odwołania się pracę członków zarządu w biurze. W sprawach nie cierpiących zwłoki prosimy kontaktować się telefonicznie z funkcyjnymi członkami zarządu lub za pośrednictwem poczty e-mail: aster@rod.lomza.pl

Korespondencję można też wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach biura.

Zarząd ROD „ASTER”

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży
z dnia 22 marca 2020 roku 
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu ROD

W związku ze stanem epidemii, wykonując dyspozycje Uchwały nr 60/2020 z dnia 26.03.2020 r. KZ PZD, Zarząd wprowadza do odwołania następujące ograniczenia w funkcjonowaniu ROD:
- Uprawnionym do pobytu w ogrodzie i na działce jest wyłącznie działkowiec oraz za jego zgodą osoby najbliższe.
- Korzystanie z działki nie może naruszać obowiązujących zasad wynikających z ogłoszonego stanu epidemii. W szczególności zabronione jest urządzanie na działce jakichkolwiek towarzyskich spotkań i imprez;
- Wyłączeniu z użytkowania podlega plac zabaw dla dzieci, siłow-nia plenerowa, wiata oraz pozostałe urządzenia infrastruktury i tereny wspólne ogrodu.

Zarząd ROD „ASTER”

Informacja nt. parkowania i wjeżdżanie na teren ogrodu!

Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 kwietnia 2015 roku „ ... wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w okresie wakacyjnym w godz. 22:00-6:00, wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”

W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.


ARCHIWALNE WYDARZENIA


Uchwała Krajowego Zarządu PZD w sprawie rostrzygnięcia konkursu krajowego
"Rodzinny Ogród Działkowy roku 2019r".pdfFotorelacja z obchodów Dnia Działkowca w Galerii fotografii

WYCIECZKA
do Reszla,  Świętej Lipki i Mrągowa

Wycieczka do Reszla, Świętej Lipki i Mrągowa to kolejna impreza integracyjna, na którą 27 czerwca 2019 r wybrali się nasi działkowcy i emeryci z Koła SEiRP w Łomży.

W Reszlu zwiedziliśmy wieżę zamkową a w niej salę rycerską  wraz z salą średniowiecznych narzędzi tortur. Niepowtarzalna, tajemnicza atmosfera starego zamczyska, gotyckie wnętrza, urokliwe miasteczko u stóp warowni i piękne, mazurskie krajobrazy - wszystko to tworzy niezapomniany  klimat.

Kolejny etap wycieczki to sławne sanktuarium maryjne w Świętej Lipce. Gdzie wysłuchaliśmy  koncertu organowego. Ołtarz główny, ołtarze boczne, kunsztownie wykonane tabernakulum, organy, freski w kościele i w krużgankach, kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie - to wszystko stanowi, że Święta Lipka jest "Perłą Baroku"- obiektem zaliczanym do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce.

W Mrągowie odwiedziliśmy  muzeum sprzętu wojskowego, które jest jedyną w Polsce północno-wschodniej placówką z tak bogatą kolekcją historycznych pojazdów wojskowych. Kolekcja, którą założyciel Muzeum gromadzi od kilkunastu lat, liczy około 80 pojazdów. Jej trzon stanowią pojazdy, które były wykorzystywane przez armie byłego Układu Warszawskiego. Niewątpliwą atrakcją był przejazd transporterem opancerzonym po okolicznych bezdrożach.

Odwiedziliśmy również położone w Mrągowie miasteczko westernowe. Ponieważ sezon w nim się jeszcze nie rozpoczął, obejrzeliśmy jedynie budynki będące jedną z jego atrakcji.

Po smacznym, „domowym” obiedzie w stołówce w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w pogodnych nastrojach wróciliśmy do Łomży.

Fotorelacja z wycieczki w Galerii fotografii
 
PIKNIK WIOSENNY 2019

25 maja 2019 r. na terenie ROD „ASTER” na dorocznym, Wiosennym Pikniku spotkali się nasi działkowcy oraz emeryci z Koła SEiRP i „Klubu Seniora” w Łomży.

W rozgrywanych tradycyjnie już drużynowych zawodach w bule tym razem zwyciężyła drużyna naszych działkowców. Drużyna z Koła SEiRP oraz Klubu Seniora uplasowały się na kolejnych miejscach.

Przy muzyce mechanicznej, grillu i biesiadnym stole, uczestnicy pikniku mile spędzili sobotnie popołudnie.

Fotorelacja z pikniku w Galerii fotografii
 
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

11 maja 2019 roku odbyło się w naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. W oczekiwaniu na drugi termin uczestnicy zebrania zostali zapoznani z  przyjętym przez KR PZD „Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i wykorzystania działek”, mającym na celu zahamowanie niekorzystnych tendencji zmierzających do wyłącznie rekreacyjnego sposobu wykorzystania działek. Omówione zostały zmiany w Regulaminie ROD oraz sprawy związane z ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami.

Otwierając zebranie prezes Jan Płoński podziękował członkom ustępującego zarządu za  zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw ogrodu, oraz działkowcom za współpracę z zarządem. W imieniu działkowców i zarządu podziękował kol. Michałowi Leończukowi, który ze względu na stan zdrowia przekazał swoja działkę, za wzorowe wypełnianie obowiązków na różnych stanowiskach w organach statutowych ogrodu przez ponad 30 lat i był organizatorem Społecznej Służby Instruktorskiej w ogrodzie. Uroczystą laudację od „braci działkowej” odczytał i przekazał kol. Leończukowi wiceprezes Stefan Grodzki.

Podsumowując minioną  4-cio letnią kadencję prezes Jan Płoński podkreślił, że działania Zarządu  w znacznej mierze wynikały z zadań określonych w programach KR PZD pn.: „ROD XXI wieku” i „Program Społecznego Rozwoju ROD”, mających na celu przyspieszenie technicznego rozwoju infrastruktury ogrodu.  Efekt ich realizacji to między innymi:
-  modernizacja sieci wodociągowej - koszt inwestycji prawie 50 tys. zł. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy  dotację z Okręgowego Zarządu PZD w wys. 10 tys. zł otrzymanej z OZP oraz wzięliśmy pożyczkę z funduszu zapomogowego KR PZD w wys. 30 tys. zł;
- zakup i montaż urządzeń monitoringu ogrodu;
- wymiana tablic ogłoszeniowych;
- instalacja oświetlenia bram wjazdowych;
- dostosowanie pomieszczeń biura do wymogów RODO;
- remont bramy głównej ogrodu i przyległych elementów ogrodzenia;
- przebudowa układu pomiarowego ujęcia wody.

Ponadto wykonano szereg prac konserwacyjno-naprawczych na placu ogólnym, Alei Głównej,  parkingach i w budynkach ogrodu.

Za upowszechnianie idei otwartego ogrodu w społeczeństwie lokalnym zostaliśmy wyróżnieni pucharem prezesa Zarządu Okręgowego Podlaskiego PZDW minionym okresie uczestniczące w konkursach okręgowych działki uzyskiwały wysokie oceny. I tak:
- W 2015 oku działka nr 57 zajęła I miejsce w okręgu w kategorii „Wzorowa działka 2015” a działka nr 28 została wyróżniona w kategorii w kategorii „Najpiękniejsza działka 2015 roku".
- W 2016 r działka nr 31 zajęła II miejsce w konkursie okręgowym „najpiękniejsza działka 2016 roku, a  działka 57 zajęła 3 miejsce w kraju w konkursie miesięcznika „Działkowiec”.
- W 2018 r działka nr 48 zwyciężyła w konkursie „ Najpiękniejsza Działka 2018 r.” a nasz ogród zajął pierwsze miejsce w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy 2018 r.”.

Szczególnie uroczyście obchodzimy w naszym ogrodzie Dzień Działkowca, w którym oprócz działkowców i ich gości uczestniczą również  emeryci z Koła SEiRP i Klubu Seniora w Łomży. Szczególny charakter miały obchody Dni Działkowca w 2018 r. kiedy to w naszym ogrodzie miały miejsce okręgowe obchody tego święta.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie zaaprobowało dokumenty sprawozdawcze za 2018 rok i okres kadencji oraz udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD "ASTER" ZA 2018 rok

W wyniku wyborów wybrano 8-mio osobowy zarząd  ogrodu i 3 osobową komisję rewizyjną. 
Perezem ogrodu ponownie został Jan Płoński.


Skład nowych organów statutowych ogrodu znajduje się na stronie głównej ROD "Aster".

 

 

POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

PREZENTACJA
 
INFORMACJE ARCHIWALNE 

 KOMUNIKAT
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020


logowanie do poczty
booked.net