Komunikaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia sieci wodociągowej

Zarząd ROD „ASTER” informuje, że w dniach 03-04.11.2021 roku zostanie opróżniona sieć wodociągowa na okres zimowy. Po tym terminie prosimy zabezpieczyć urządzenia wodne na swoich działkach.

Zarząd ROD "ASTER
"

KOMUNIKAT
w sprawie odwołania pracy biura
w sezonie zimowym

W związku z okresem zimowym i zagrożeniem epidemiologicznym, Zarząd ROD „ASTER” odwołuje planową pracę biura.

W sprawach niecierpiących zwłoki możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W sprawach bieżących prosimy kontaktować się telefonicznie z funkcyjnymi członkami Zarządu lub za pośrednictwem poczty e-mail: aster@rod.lomza.pl

Zarząd ROD "ASTER
"

KOMUNIKAT
Zarządu ROD "ASTER" w Łomży
z dnia 14 sierpnia 2021 roku

Wykonując uchwałę Walnego Zebrania Sprawozdawczego Zarząd przypomina o zasadach postępowania z odpadami biodegradowalnymi.

1. Bioodpadów nie można wrzucać do pojemników w ogrodowym śmietniku.
2. Ziemię, zieloną masę z resztek roślin, liście, spady owoców oraz drobne gałązki drzew należy zagospodarować w działkowym kompostowniku /jest on obowiązkowy/.
3. Grubsze gałązki przechowywać na działce do czasu ogłoszenia możliwości ich wywiezienia. Jesienią planowane jest zamówienie kontenera. Termin i sposób przygotowania gałęzi zostanie ogłoszony.
4. Grubsze konary, elementy pni drzew i wykopane karpy można wykorzystać do wystroju działki i budowy malej architektury.

Jednocześnie informujemy, że istniej możliwość usunięcia złomu metalowego z terenu działek. Do 31.08.2021 roku można go składować obok biura zarządu /przy drenie na ognisko/. Należy tylko pozbawić go zanieczyszczeń innymi tworzywami /drewno, plastik, itp./. Po tym terminie zostanie on wywieziony.
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD "ASTER"

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu PZD, Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD ASTER odbyło się dnia 07.08.2021 r. na wolnym powietrzu /na terenie ogrodu pod wiatą/ z zachowaniem rygorów sanitarnych. Zebranie zwołane zostało w trybie statutowym, a z uwagi na frekwencję /31,4%/ uprawnionych, odbyło się w drugim terminie.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdania organów statutowych za 2020 rok oraz zatwierdziło plany pracy na rok bieżący /plan pracy zarządu, plan działań inwestycyjno-remontowych i preliminarze finansowe/. Uchwalono opłatę ogrodową w wysokości równej jak w roku ubiegłym. Oznacza to, że nie będą naliczane opłaty wyrównawcze do pobranej wcześniej opłaty zaliczkowej. Zmieni się jedynie struktura wydatków administracyjnych, na skutek: zwiększenia stawek za wywóz odpadów, zmniejszenia opłat za pobór wód podziemnych i przewidywanych podwyżek w opłatach za energię elektryczną.

Na zebraniu podjęto również następujące uchwały w ważnych sprawach dla funkcjonowania ogrodu:
1. Zatwierdzenie zasad gospodarki odpadami komunalnymi w ogrodzie.
2. Przeznaczenie zwrotu nadpłaconych kwot za pobór wód podziemnych.
3. Zatwierdzenie powołania nowego członka zarządu ROD.
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
Zarządu ROD "ASTER" w Łomży
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2021

Z uwagi na trudną sytuację w zarządzaniu ogrodem w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, Zarząd ROD "ASTER" prosi o zapoznanie się ze szczegółową informacją dot. opłat za 2021 rok pod poniższym linkiem.
LINK DO INFORMACJI
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
Zarządu ROD "ASTER" w Łomży
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie oszczędnego zużycia wody do nawadniania upraw na działkach

Zarząd ROD "ASTER" w Łomży informuje, że od dnia 07.06.2021 r. zostanie wprowadzona do odwołania przerwa w dostawie wody do działek w godzinach od 11:00 do 14:00.

Powyższe ma na celu ograniczenie zużycia wody do nawadniania upraw w godzinach południowych. Jest to zgodne z regulaminem korzystania z wody na ogrodzie i stanowi realizację elementu programu klimatycznego Polskiego Związku Działkowców.
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
dot. odwołania pokazu cięcia drzew i krzewów

W związku z nasilaniem się negatywnych zdarzeń będących skutkiem trwającej epidemii, Zarząd ROD "Aster" odwołuje,  planowany na 20 marca br. w naszym ogrodzie pokaz cięcia drzew i krzewów.

Praktyczne porady dot. zimowego cięcia obrazują m.in. filmy instruktarzowe prezentowane na stronie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD dotyczące:
Na portalu YouTube można również znaleźć filmy instruktarzowe dotyczące cięcia, np.:
W indywidualnych sprawach dot. uprawy i ochrony roślin sadowniczych możliwy jest telefoniczny kontakt z instruktorem ogrodowym tel. 517-035-184
 Zarząd i SSI ROD "ASTER"

PZD O ROD "ASTER"
"Dzikie wysypisko stało się pięknym ogrodem"


Polski Związek Działkowców opuplikował na swojej stronie internetowej artykuł w związku z 40-leciem ROD "Aster".  Zachęcamy do zapoznamnia się z treścią artykułu klikając na poniższy link.

LINK DO ARTYKUŁU

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany rachunku bankowego „ROD Aster”

Zarząd ROD ASTER informuje, że zmieniony został numer konta bankowego. Wszelkie zobowiązania związane z użytkowaną działką prosimy regulować na konto banku PKO S.A. Oddział w Łomży numer:
 96 1240 1532 1111 0011 0393 9233
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
w sprawie przyjęcia przez Krajową Radę PZD
programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”

Zarząd ROD ASTER w Łomży informuje, że Krajowa Rada PZD przyjęła w dniu 03.12.2020 roku program „Bioróżnorodność na działkach w ROD”. Podstawowym założeniem tego programu jest propagowanie postaw proekologicznych wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na ten temat. Więcej na ten temat można przeczytać klikająć na poniższy link ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o zmianie sposobu zbiórki i usuwania odpadów komunalnych w ogrodzie "ASTER"

Zarząd ROD Aster informuje, że w związku z wejściem w życie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży /Uchwała nr 241XXIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2020 r./ od dnia 01.08.2020 r. wprowadza się selektywną zbiórkę śmieci powstających w ogrodzie.

Szczegółowe zasady postępowania znajdziecie Państwo po
d poniższym linkiem.

LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD

Zarząd ROD Aster zachęca do zapoznania się z informacją o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD. Więcej na ten temat można przeczytać klikając na poniższy link.
LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ

UWAGA!
SUSZA HYDROLOGICZNA!

Aby nie dopuścić do pogorszenia bilansu wodnego, Zarząd ROD ASTER wprowadza następujące działania oszczędnościowe:

1. Oszczędnie gospodarować wodą.
Podlewać należy tylko to, co tego bezwzględnie wymaga, głównie uprawy warzywnicze i sadownicze.

2. Nie podlewać trawnika.
Zrezygnować z mechanicznych zraszaczy. Trawnik można zastąpić łąką kwietną.

3. Podlewać uprawy wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a w większych dawkach.
W godzinach od 1100 do 1400 zostanie wstrzymana dostawa wody do działek.

4. Zbierać deszczówkę.
Każda ilość wykorzystana do nawodnienia zmniejsza zużycie wody z sieci.

5. Ściółkować glebę wokół roślin.
Skutecznie zatrzymuje wodę w ziemi.


Informacja nt. parkowania i wjeżdżanie na teren ogrodu!

Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 kwietnia 2015 roku „ ... wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w okresie wakacyjnym w godz. 22:00-6:00, wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”

W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.


POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

PREZENTACJA
 

ARCHIWALNE INFORMACJE

 KOMUNIKAT
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020


logowanie do poczty
booked.net